Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Casa de Buceo – duikhuis La Palma

1) De klant dient een duikbrevet en logboek te kunnen laten zien, indien van toepassing.
2) De klant is persoonlijk aansprakelijk voor alle kosten die voortvloeien uit beschadiging, diefstal , vermissing en waterschade.
3) Casa de Buceo zorgt voor een correcte staat van het duikmateriaal. Mochten er toch nog eventuele beschadigingen geconstateerd worden voorafgaande aan de verhuurperiode dan zullen deze op het formulier worden aangegeven worden en door beide partijen worden ondertekend.
4) Bij overmacht (extreme weersomstandigheden, oorlog, brand etc) wordt gekeken naar de best mogelijke oplossing voor beide partijen.
5) Casa de Buceo bepaald dagelijks welke duikplaats bezocht wordt. Bij afmeldingen op basis van gekozen duikstekken wordt het gehele verschuldigde bedrag in rekening gebracht.
6) De klant doet bij een reservering of boeking ter plekke, een aanbetaling van 50% op de activiteit of voldoet het gehele verschuldigde bedrag.
7) Als de klant met een gids duikt, hoeft er geen borg te worden betaald. Als de klant zonder gids duikt, betaald de klant de borg vooraf. Als de klant geen pasje en/of logboek bij zich heeft, kan Casa de Buceo in de online database van PADI kijken of de klant daadwerkelijk gebrevetteerd is.
8) Bij een introductieduik of deelname aan een Scuba Diver cursus of Open Water Cursus hoeft de klant geen duikbrevet en/of logboek te laten zien.
9) De borg is € 150,- contant per cilinder, BCD, automaat of duikpak. Voor een volledige uitrusting € 500,-. Bij snorkelen dient men van te voren € 50,- borg te betalen voor masker, snorkel, schoentjes en vinnen.
10) Bij schade of verlies is Casa de Buceo gerechtigd het brevet of de borg te behouden tot de juiste hoogte van de schade of het bedrag van vervanging is vastgesteld. Bij verlies of niet te herstellen schade zal de verkoopprijs van het artikel in rekening worden gebracht.
11) Bij het niet op tijd retourneren van het materiaal zullen de kosten van de verlengde huurperiode op basis van de dagprijs op de borg in mindering worden gebracht
12) Alle apparatuur dient gespoeld te worden terug gebracht. Bij het vuil inleveren van het materiaal zal € 5,- per attribuut in rekening worden gebracht.
13) Tijdens duiken en cursussen moet de klant in het bezit zijn van een verzekering. Als de klant dit niet zelf heeft, kan dit door Casa de Buceo afgesloten worden. Bij introduktieduiken en Open Water cursus gaat dit via PADI, bij alle andere duiken, via scubamedic.
14) Annulering: Indien de klant een reservering annuleert 4 weken voor aanvang van de reservering wordt de klant 20% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht.
Indien de klant een reservering annuleert 3 weken voor aanvang van de reservering wordt de klant 40% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht.
Indien de klant een reservering annuleert 2 weken voor aanvang van de reservering wordt de klant 60% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht.
Indien de klant een reservering annuleert 1 week voor aanvang van de reservering wordt de klant 80% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht.
Indien de klant een reservering annuleert 1 dag of later voor aanvang van de reservering wordt de klant 100% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht.


Dagverhuur: vanaf openingstijd en uiterlijk voor 10:00 uur materiaal ophalen en terugbrengen: de dag na de huurdatum retour voor 10:00 uur.

Terms and Conditions Casa de Buceo – Dive House La Palma

1. The customer must be able to show a diving license and logbook, if applicable.
2. The customer is personally liable for all costs arising from damage, theft, loss and water damage.
3. Casa de Buceo ensures a proper state of diving equipment. Should any damage be noted before the rental period then these will be indicated on the form and signed by both parties.
4. In case of unavoidable casualty (extreme weather conditions, war, fire, etc.), the best possible solution for both parties will be regarded.
5. When making a reservation or booking, the customer pays a 50% deposit for the activity or pays the whole amount.
6. If the customer dives with a guide, no deposit is required. If the customer dives without a guide, the customer pays the deposit in advance. If the customer does not have a passport and / or logbook, Casa de Buceo can check in the PADI online database whether the customer is actually posted.
7. In case of an introduction dive or participation in a Scuba Diver course or Open Water Course, the customer does not need to show a passport and / or log.
8. The deposit is € 150, – cash per cylinder, BCD, regulator or diving suit. For the complete equipment is the deposit € 500, -. For snorkeling the costumer pays a deposit of € 50, – for mask, snorkel, shoes and fins.
9. In case of damage or loss, Casa de Buceo is entitled to retain the diving license or deposit until the correct amount of the damage or replacement of equipment is established. In case of loss or non-recoverable damage, the item’s sales price will be charged.
10. When the rented materials /equipment are not returned on time, the cost of the extended rental period will be deducted from the day-price on the deposit.
11. All equipment should be rinsed before handed in. In case of dirty return of the material, € 5, – per attribute will be charged.
12. During diving and courses, the customer must have a dive insurance. If the customer does not have this, the insurance can be arranged by Casa de Buceo. At introduction dives and the Open Water course, the insurance will be arranged via PADI. All other scuba diving activities, via scubamedic.
13. Cancellation: If the customer cancels a reservation 4 weeks prior to the reservation date, the customer will be charged 20% of the amount due.
14. If the customer cancels a reservation 3 weeks prior to the reservation date, the customer will be charged 40% of the amount due
15. If the customer cancels a reservation 2 weeks prior to the reservation date, the customer will be charged 60% of the amount due.
16. If the customer cancels a reservation 1 week prior to the reservation date, the customer will be charged 80% of the amount due.
17. If the customer cancels a reservation 1 day or later prior to the reservation date, the customer will be charged 100% of the amount due.

Day rental: Retrieve equipment within opening hours, no later then 10:00 and returning the day after date of rental, within opening hours, but no later then 10:00.

Condiciones generales de Casa de Buceo-buceo La Palma

1) El cliente debe ser capaz de mostrar un certificado de buceo y un libro de inmersiones, en su caso.
2) El cliente es personalmente responsable de todos los gastos derivados de daños, robo, pérdida y daños de agua.
3) Casa de Buceo garantiza un correcto estado del equipo. Si aún hay daños detectados antes del período de alquiler, estos daños se indicarán en el formulario y llego es firmado por ambas partes.
4) En caso de fuerza mayor (condiciones climáticas extremas, guerra, incendio, etcétera), la mejor solución posible para ambas partes, se considerarán.
5) Si el cliente se hace una reserva, un depósito del 50% en la actividad o la totalidad del importe es debido.
6) Si el cliente hace un actividad con un guía, no hay que pagar el deposito. Si el cliente hace un actividad sin guía, el cliente paga el depósito con anticipación . Si el cliente no tiene un certificado de buceo o un libro de inmersiones, Casa de Buceo puede buscar en la base de datos de certificados PADI y ver si el cliente de verdad es certificado..
7) A un buceo de introducción (bautizo) o de participación en un curso de Scuba Diver o Open Water, el cliente no tiene un certificado de buceo o un libro de inmersiones.
8) El depósito es en efectivo de € 150,- por cilindro, BCD, regulador o traje de buceo. Para un equipo completo el depósito es € 500,-. Para practicar el esnorkel, el cliente paga un depósito de € 50, – de máscara, tubo respirador, zapatos y aletas.
9) En caso de daño o pérdida, Casa de Buceo es titulado garante el carnet de buceo o depósito hasta la cantidad de daño o la cantidad de recambio es fijado correcta. En caso de pérdida o daño no restaurar se cobrará el precio de venta el artículo.
10) Cuando el materiales / equipment alquilados no son devueltos a tiempo, el costo del arrendamiento extendido y se descontarán del precio del día en el depósito.
11). Todos los equipos deberían ser enjuagado antes entregado. En caso de retorno sucio del material, € 5, – por atributo se cargará.
12) El cliente debe estar en posesión de una póliza de seguro durante actividades de buceo y cursos. Si el cliente no tiene un seguro, Casa de Buceo. Puede contratarlo. Bautizas y Open Water cursos contratare por PADI. Con todos otros actividades de buceo a Scubamedic.
13) Cancelación: Si el cliente cancela una reserva 4 semanas antes del inicio de la reserva, el cliente se cobrará el 20% de la cantidad adeudada se cargará.
Si el cliente cancela una reserva 3 semanas antes del inicio de la reserva, el cliente cobrará el 40% de la cantidad adeudada se cargará.
Si el cliente cancela una reserva 2 semanas antes del inicio de la reserva, el cliente cobrará el 60% de la cantidad adeudada se cargará.
Si el cancela cliente reserva 1 semana antes del inicio de la reserva, el cliente cobrará el 80% de la cantidad adeudada se cargará.
Si el cliente cancela una reserva 1 día o más tarde antes del inicio de la reserva, el cliente se cargará el 100% de la cantidad adeudada.


Alquiler día: Recuperar el equipo dentro tiempo de apertura y no más adelante que 10:00, y volverlos el día después de la fecha de alquiler dentro tiempo de apertura y antes de 10:00.

Allgemeinen Geschäftsbedingungen Casa de Buceo – Tauchhaus La Palma

(1) Der Kunde muss einen Tauchschein und Logbuch zeigen können.
(2) Der Kunde haftet persönlich für alle Schäden, Diebstahl, Verlust und Wasserschäden entstehenden Kosten.
(3) Casa de Buceo sorgt für einen korrekten Zustand der Ausrüstung. Wenn es noch Schäden vor der Mietzeit erkannt, dann werden diese auf dem Formular angegeben sind und von beiden Parteien unterzeichnet werden.
(4) Im Falle von Übermacht (extreme Wetterbedingungen, Krieg, Feuer, etc.) wird versucht die bestmögliche Lösung für beide Parteien zu finden.
(5) der Kunde ist mit einer Reservierung oder Buchung vor Ort eine Anzahlung von 50 % auf die Aktivität oder der gesamte Betrag fällig.
(6) Wenn der Kunde mit einem Führer auftaucht, gibt es keine Anzahlung bezahlen. Wenn der Kunde ohne Führer auftaucht, bezahlt dass der Anzahlung im Voraus. Wenn der Kunde keine Tauchschein und Logbuch zeigen könnten, sehen Casa de Buceo in der Online-Datenbank für zertifizierte PADI, ob der Kunde tatsächlich ist.
(7) Bei einer Schnuppertauchgänge oder Teilnahme an einem Scuba Diver Kurs oder Open Water Kurs muss der Kunde keine Tauchschein und Logbuch zeigen können
(8) Die Kaution beträgt € 150,- Cash pro Zylinder, BCD, Atemregler oder Tauchanzug. Für eine komplette Ausrüstung € 500,-. Beim Schnorcheln braucht man 50,- € in Anzahlung zu bezahlen für Schuhe, Maske, Schnorchel und Flossen.
(9) Schaden oder Verlust ist Casa de Buceo berechtigt die Lizenz oder Kaution behalten, bis die korrekte Höhe des Schadensersatzes oder die Höhe der Ersatz wurde behoben. Im Falle von Verlust oder Beschädigung wird nicht wiederherstellen, die Artikel VK-Preis in Rechnung gestellt.
10) Wenn nicht rechtzeitig, innen die verlängerten Mietzeit, zurückgeben von das Material, werde auf der Grundlage der Tagessatz von der Kaution abgezogen.
11) Alle Geräte werden gespült zurückgebracht werden. Bei schmutziges Rückkehr des Materials wird € 5, – pro Attribut berechnet.
(12) Beim Tauchen und Kurse muss der Kunde im Besitz einer Versicherungspolice sein. Wenn der Kunde dies selbst nicht hast, kann dies durch Casa de Buceo geschlossen werden. Bei Snuppertauchgänge und Open Water kurze durchläuft PADI, mit allen anderen Tauchen, über Scubamedic.
(13) Kündigung: Wenn der Kunde eine Buchung 4 Wochen vor Beginn der Buchung storniert, werden der Kunden 20 % des geschuldeten Betrags berechnet werden.
Storniert der Kunde eine Buchung 3 Wochen vor Beginn der Buchung, werden 40 % des geschuldeten Betrags berechnet werden.
Wenn der Kunde eine Buchung 2 Wochen vor Beginn der Buchung storniert, werden 60 % des geschuldeten Betrags berechnet werden.
Wenn der Kunde bricht eine Buchung 1 Woche vor Beginn der Buchung, werden die Kunden 80 % des geschuldeten Betrags in Rechnung gestellt werden.
Wenn der Kunde eine Reservierung 1 Tag oder später vor dem Start der Buchung kündigt, werden 100 % des geschuldeten Betrags berechnet.


Tagesmiete: Abholen material innen Öffnungszeit nicht spätestens dann 10:00 und am Tag nach dem Datum der Anmietung zurück bringen, innen Öffnungszeit un nicht spätestens dann 10:00.